Erfrecht

Onder personen- en familierecht verstaan we allerlei soorten zaken en gebeurtenissen van persoonlijke aard die op uw pad kunnen komen. Wat moet u regelen? Welke gevolgen heeft dat voor u?

Erfrecht

 • Testament
 • Aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap
 • Verklaring van erfrecht
 • Aangifte erfbelasting
 • Verklaring van executele (executeur)
 • Afwikkeling van de nalatenschap
Notariaat Hattem Familierecht

Neem contact met ons op

Testament

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw vermogen moet gebeuren. De wet geeft aan wie uw (wettelijke) erfgenamen zijn, maar misschien wilt u hiervan afwijken. Dat kunt u doen door een testament te maken.

In welke gevallen is het verder verstandig om een testament op te stellen?

 • U bent gehuwd of samenwonend, en u heeft geen kinderen. Als de langstlevende overlijdt, dan gaat uw vermogen in zijn geheel naar de familie van de langstlevende. Met een testament kunt u dit voorkomen.
 • U bent gehuwd of samenwonend, en u heeft wél kinderen. In een testament kunt u de belangen van de langstlevende en uw kinderen beschermen.
 • U bent niet gehuwd en u heeft geen partner. In dat geval kunt u in een testament vastleggen wie uw erfenis moet krijgen. Maakt u geen testament dan gaat de gehele erfenis naar uw wettelijke erfgenamen, dat wil zeggen naar uw ouders of broers en zusters of neven en nichten. Wilt u dit niet, dan is het raadzaam een testament te maken waarin u bepaalt wie de erfenis wél moet krijgen.
 • U kunt uw kinderen niet onterven; zij hebben volgens de wet altijd recht op een bepaald gedeelte van uw erfenis, de zogeheten legitieme portie. Wilt u dat uw kinderen alleen de legitieme portie krijgen, dan moet u dat bij testament vastleggen.

In een testament kunt u voorts het volgende regelen

 • Benoeming executeur: u wijst bij testament een persoon aan die na uw overlijden de door u gewenste zaken regelt. U kunt desgewenst de notaris als executeur aanwijzen; hij is onpartijdig.
 • De uitsluitings- of privé-clausule: met deze clausule regelt u dat het erfdeel dat uw kinderen van u erven van hen privé is en blijft, ook als zij in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of gaan trouwen. De echtgeno(o)t(e) heeft er niets over te zeggen. Ook als uw kinderen eventueel gaan scheiden, dan kan de ex-echtgeno(o)t(e) geen enkel recht doen gelden. (Met ingang van 1 januari 2018 is dat bij wet automatisch geregeld voor huwelijken van ná die datum).
 • Legaat: wilt u een bepaald voorwerp of een som geld nalaten aan iemand, aan een kleinkind bijvoorbeeld of aan een goed doel, dan kunt u een legaat laten opstellen en dit legaat in uw testament opnemen.
 • De regeling van voogdij: u wijst bij testament een voogd aan voor het geval u komt te overlijden terwijl uw kinderen nog geen achttien jaar oud zijn en er geen ouder is die voor hen kan zorgen. Met deze regeling kunt u het getouwtrek om de kinderen voorkomen. De voogd behartigt in beginsel eveneens de financiële zaken van uw kinderen.
 • De regeling van bewind: op het moment dat uw kinderen de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, krijgen zij de vrije beschikking over de erfenis. Veel mensen vinden dat te vroeg en willen dat de kinderen pas later, bijvoorbeeld op eenentwintigjarige- of drieëntwintigjarige leeftijd, aan het geld kunnen komen. U kunt dan bij testament een bewindvoerder benoemen. Ook als er sprake is van een handicap, kunt u overwegen een bewindvoerder aan te wijzen.

Voor meer informatie klikt u op de brochure ‘Testament’.

Bij overlijden

Als iemand is overleden, dan moet(en) de nabestaande(n) veel zaken regelen. De notaris kan u daarbij helpen.

 • Hij kan nagaan of de overledene een testament heeft gemaakt.
 • Wanneer blijkt dat u erfgenaam bent ofwel op grond van het testament, dan wel op grond van de wet, dan moet u een keuze maken of u de nalatenschap aanvaardt, dan wel verwerpt. Een erfenis hoeft namelijk niet alleen voordelen op te leveren, maar kan ook negatief uitpakken, bijvoorbeeld als er meer schulden dan baten zijn. U kunt overwegen de nalatenschap te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Neemt u in dat geval dan zo snel mogelijk contact op met de notaris.
 • In veel gevallen heeft u als nabestaande een verklaring van erfrecht nodig. Bijvoorbeeld voor het deblokkeren van een bankrekening van de overledene. Ook instellingen zoals de belastingdienst en pensioenverzekeraars kunnen vragen om een dergelijke verklaring. In deze verklaring wordt opgenomen wie de erfgenamen zijn en wie gemachtigd wordt om namens de erfgenamen op te treden en de nalatenschap af te wikkelen.
 • De nabestaanden moeten binnen een bepaalde termijn na het overlijden aangifte doen voor erfbelasting. De notaris kan dat voor u doen.
 • Een verklaring van executele kan worden afgegeven als er bij testament door de overledene een executeur is aangewezen. Deze executeur moet de nalatenschap afwikkelen. Zo moet hij ervoor zorgen dat aangifte voor de erfbelasting wordt gedaan en eventuele legaten die in het testament zijn opgenomen worden uitgekeerd. De notaris kan de executeur bijstaan.
 • De verdeling van de erfenis is een taak van de erfgenamen zelf. De notaris kan daarbij behulpzaam zijn.

Voor meer informatie klikt u op de brochure ’Bij overlijden

Scroll to top