Onroerend goed

Bij transacties met onroerend goed krijgt u vroeg of laat te maken met de notaris. Deze maakt een akte op en verzorgt de inschrijving van de akte bij het kadaster. De notaris regelt en coördineert ook het geldverkeer tussen de partijen en de betrokken hypotheekbanken. Notariaat Hattem begeleidt onroerend goedtransacties van bestaande woningen, appartementen, nieuwbouw, bedrijfsobjecten en beleggingsobjecten.

Koopovereenkomst

Koopt of verkoopt u een huis met behulp van een makelaar, dan stelt de makelaar de koopovereenkomst op.

Als u zelf uw huis verkoopt, dan moet u zelf de koopovereenkomst opstellen. Datzelfde geldt als u een huis overdraagt binnen de familie en u geen makelaar inschakelt. De notaris kan u helpen met het opstellen van de koopovereenkomst.

Eigendomsoverdracht | akte van levering | betaling | overdrachtsbelasting

Is de koopovereenkomst gesloten, dan volgt de eigendomsoverdracht. Hiervoor is een akte van levering nodig, die wordt ingeschreven bij het kadaster. Na inschrijving bij het kadaster gaat de eigendom van de woning over op de koper. De notaris stelt deze akte op en verzorgt de inschrijving bij het kadaster. Tevens zorgt de notaris voor het betalingsverkeer en de afdracht van de overdrachtsbelasting.

Hypotheek

Koopt u een huis, een appartement of een perceel grond, dan is meestal een hypothecaire geldlening nodig. Veelal leent u geld van een bank, maar er kan ook sprake zijn van een zogenaamde ‘familiebank’, bijvoorbeeld als ouders geld lenen aan hun kind. In beide gevallen is het raadzaam dan wel noodzakelijk dat u de notaris een hypotheekakte laat opstellen.

Waarom vestigt u een hypotheek?

  • Wanneer u geld leent van de bank, dan wil de bank zekerheid hebben dat het geleende geld terugbetaald wordt.
  • U verleent deze zekerheid doordat u ten behoeve van de bank een recht van hypotheek vestigt op uw gekochte woning, appartement of perceel grond.
  • Dit hypotheekrecht is een zekerheidsrecht. Als u uw verplichting uit de leenovereenkomst met de bank niet nakomt, dan heeft de bank de bevoegdheid om uw huis, appartement of perceel grond in het openbaar te verkopen (executieveiling).

Oversluiten van hypotheek

Indien u om wat voor reden dan ook van bank wilt veranderen, dan zorgt de notaris voor de aflossing van de bestaande hypotheek en het passeren van de nieuwe hypotheekakte.

Appartementsrechten | Vereniging van eigenaren (VVE)

Bent u eigenaar van een appartement in een (flat)gebouw, dan heeft u in juridische zin een appartementsrecht in het (flat)gebouw. Dit recht geeft u een uitsluitend privérecht op het gebruik van het appartement. De appartementseigenaren zijn verenigd in de vereniging van eigenaren. U wordt automatisch lid van deze vereniging.

Bij een appartementsrecht behoren de volgende documenten:

  • De splitsingsakte met een splitsingstekening. In deze akte wordt de onderverdeling van de appartementsrechten in het (flat)gebouw aangegeven; de akte geeft tevens aan wat privé of gemeenschappelijk is.
  • Het modelreglement van splitsing en het bijzonder reglement van splitsing. In deze akten staan de ‘spelregels’ waaraan u zich als eigenaar van het appartement dient te houden. Ook zijn in deze reglementen regels te vinden over het onderhoud van het gebouw en over de vereniging van eigenaren.

Voor meer informatie klikt u op de brochure ’Wonen

Scroll to top